Quản lý Nhà Nước về CNTT và chuyển đổi số

I. Tổng quan:

 Khóa học cung cấp kiến thức tổng quan về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong mục tiêu tham gia chủ động cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và triển khai chuyển đổi số rộng khắp cả nước. Các chương trình, đề án và phương án đánh giá chuyển đổi số cho CQNN và DN được Chính phủ và Bộ TTTT ban hành sẽ dẫn dắt tiến trình chuyển đổi số quốc gia đạt mục tiêu và kết quả theo tầm nhìn và mục tiêu đề ra.

II. Thời lượng:

02 ngày (16 giờ)

III. Hình thức đào tạo:
 • Đào tạo trực tiếp tại lớp học hoặc đào tạo tại văn phòng khách hàng theo yêu cầu
IV. Đối tượng tham gia:
 • Lãnh đạo, quản lý và chuyên viên chuyên trách về chuyển đổi số trong CQNN, DNNN.
V. Nội dung khóa học:

1.      Chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4:

 • Nghị quyết 52/NQ-TW: Tình hình và nguyên nhân; Quan điểm chỉ đạo; Mục tiêu tổng quát; Mục tiêu đến năm 2025 và 2030; Tầm nhìn đến năm 2045; Chủ trương và chính sách;
 • Nghị quyết 50/NQ-CP: Nhiệm vụ và giải pháp.

2.      Ban hành Chương trình chuyển đổi số quốc gia:

 • Mục tiêu;
 • Định hướng;
 • Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Chuyển đổi Kinh tế số, Xã hội số và Chính phủ số; Chuyển đổi các ngành mũi nhọn; Phát triển nhân lực có kỹ năng số; Phát triển hạ tầng số; Nghiên cứu Công nghệ số; Xây dựng môi trường pháp lý cho Chuyển đổi số.

3.      Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số Tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030;

4.      Kiện toàn Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số;

5.      Chức năng, nhiệm vụ & cơ cấu tổ chức mới về chuyển đổi số của Bộ TTTT;

6.      Ban hành các bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cho CQNN và doanh nghiệp

 • Chỉ số và kết quả đánh giá chuyển đổi số cho CQNN năm 2021: Cấp tỉnh, cấp bộ và cấp quốc gia;
 • Chỉ số đánh giá chuyển đổi số cho doanh nghiệp: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp lớn và tổng công ty, tập đoàn;
 • Phương pháp đánh giá, phương pháp tính toán điểm đánh giá, công bố đánh giá và giải pháp triển khai đánh giá.

7.      Ban hành Đề án nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia:

 • Quan điểm;
 • Mục tiêu;
 • Nhiệm vụ: Nâng cao nhận thức chuyển đổi số; phổ cập kỹ năng chuyển đổi số; và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số;
 • Giải pháp: Cơ chế, chính sách; hỗ trợ triển khai; cơ chế tài chính.

8.      Ban hành Ngày chuyển đổi số quốc gia.

 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác