Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tuyển dụng nhiều vị trí hấp dẫn

21/08/2020

Trung tâm Internet Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng quản lý (bao gồm: đăng ký, cấp, phân bổ, ngừng, tạm ngừng, thu hồi) và thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên Internet ở Việt Nam; thiết lập, quản lý và khai thác Hệ thống máy chủ tên miền DNS quốc gia, Trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX (https://www.vnnic.vn)  Trung tâm Internet Việt Nam thông báo tuyển dụng năm 2020 với các thông tin cụ thể như sau:

1. Phát triển phần mềm

Mô tả chi tiết

 • Tham gia phân tích, trực tiếp triển khai phân tích các yêu cầu trong các thiết kế của các hệ thống thông tin, CSDL, các hệ phần mềm ứng dụng và tiến hành lập trình.
 • Tham gia biên soạn các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, quy trình quy phạm, xây dựng các định mức kinh tế-kỹ thuật trong phân tích, thiết kế và lập trình các hệ thống phần mềm
 • Bảo trì và xử lý các vấn đề thuộc hệ
  thống phần mềm
 • Chủ trì hoặc tham gia đề tài nghiên cứu
   khoa học ứng dụng CNTT
 • Tổng kết, rút kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý kỹ thuật và triển khai ứng dụng CNTT trong thực tiễn
 • Tham gia chuẩn bị nội dung các hội thảo nghiệp vụ chuyên ngành ở trong và ngoài nước.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

2. An toàn thông tin

Mô tả chi tiết  

 • Chủ trì tổ chức phân tích thiết kế các hệ thống
 • Chủ trì hoặc tham gia xây dựng kế hoạch bảo vệ hệ thống thông tin
 • Chủ trì hoặc tham gia xây dựng quy chế, quy trình về an toàn thông tin
 • Trực tiếp tham gia duy trì, bảo hành, bảo dưỡng các hệ thống bảo mật cho các hệ thống thông tin của đơn vị, ngành theo nhiệm vụ được giao. Giải quyết các sự cố về bảo mật hệ thống phần mềm, hệ thống thông tin, CSDL khi có yêu cầu
 • Chủ trì hoặc tham gia biên soạn các tài
   liệu hướng dẫn kỹ thuật, quy trình, quy phạm; xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật trong phân tích, thiết kế và triển khai các hệ thống an toàn thông tin
 • Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các chương trình, các dự án chiến lược phát triển các hệ thống an toàn thông tin trong ngành
 • Chủ trì hoặc tham gia đề tài nghiên cứu
   khoa học ứng dụng CNTT; tổng kết rút kinh nghiệm quản lý kỹ thuật và triển khai ứng dụng CNTT trong thực tiễn
 • Trực tiếp xây dựng quy trình thao tác
  chuẩn phản ứng, xử lý sự cố máy tính
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

3. Kiểm định viên công nghệ thông tin

Mô tả chi tiết

 • Kiểm tra, đánh giá tính tuân thủ các
  yêu cầu, quy định, chính sách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin của các cơ quan, tổ chức và các hệ thống thông tin
 • Tham gia biên soạn các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, quy trình quy phạm, xây dựng các định mức kinh tế-kỹ thuật trong việc thẩm định, kiểm tra các sản phẩm CNTT/ATTT
 • Chủ trì hoặc tham gia đề tài nghiên cứu
   khoa học ứng dụng CNTT/ATTT; tổng kết, rút kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý kỹ thuật và triển khai ứng dụng CNTT/ATTT trong thực tiễn;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

4.Quản trị viên hệ thống

4.1.Quản trị mạng

Mô tả chi tiết

 • Quản lý thông tin, sơ đồ, danh mục  phần cứng phần mềm hệ thống mạng
 • Giám sát tình trạng hoạt động mạng lưới ở mức quản trị
 • Trực tiếp vận hành các hoạt động hệ thống mạng cấp quản trị
 • Trực tiếp xử lý các sự cố phát sinh đối với hệ thống mạng
 • Báo cáo hoạt động quản trị, khai thác
 • Nghiên cứu cải tiến, quy hoạch nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ mạng.
 • Duy trì độ sẵn sàng về Dịch vụ  theo yêu cầu SLA
 • Hỗ trợ, đào tạo, tư vấn cho khách hàng, người sử dụng trong các hoạt động về mạng lưới

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

4.2.Quản trị dịch vụ

Mô tả chi tiết

 • Quản lý danh mục phần cứng phần mềm với các dịch vụ quản lý
 • Giám sát tình trạng hoạt động Dịch vụ  ở mức quản trị
 • Quản trị, khai thác,vận hành các Dịch vụ thuộc phân quyền quản lý
 • Xử lý các sự cố phát sinh đối với hệ thống DNS thuộc phân quyền quản lý.
 • Tổng hợp báo cáo hoạt động quản trị, khai thác đối với dịch vụ DNS thuộc phân quyền quản lý
 • Nghiên cứu cải tiến, quy hoạch nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ Dịch vụ DNS.
 • Duy trì độ sẵn sàng về Dịch vụ DNS  theo yêu cầu SLA
 • Hỗ trợ, đào tạo, tư vấn cho khách hàng, người sử dụng trong các hoạt động về dịch vụ DNS
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

4.3.Quản trị DNS

Mô tả chi tiết

 • Quản lý danh mục phần cứng phần mềm với dịch vụ DNS
 • Giám sát tình trạng hoạt động hệ thống DNS ở mức quản trị
 • Quản trị, khai thác,vận hành các hệ thống DNS thuộc phân quyền quản lý
 • Xử lý các sự cố phát sinh đối với hệ thống DNS  thuộc phân quyền quản lý.
 • Tổng hợp báo cáo hoạt động quản trị, khai thác
 • Nghiên cứu cải tiến, quy hoạch nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ Dịch vụ.
 • Duy trì độ sẵn sàng về Dịch vụ  theo yêu cầu SLA
 • Hỗ trợ, đào tạo, tư vấn cho khách hàng, người sử dụng trong các hoạt động về dịch vụ cung cấp
 • Thực hiện các nhiệm vụ ngắn hạn được giao

4.4.Quản trị hạ tầng

Mô tả chi tiết

 • Quản lý danh mục phần cứng phần mềm các hệ thống thiết bị hạ tầng
 • Giám sát tình trạng hoạt động CSHT  ở mức quản trị
 • Quản trị, khai thác,vận hành hệ thống CSHT
 • Xử lý các sự cố phát sinh đối với hệ thống CSHT
 • Tổng hợp báo cáo hoạt động quản trị, khai thác hệ thống CSHT
 • Nghiên cứu cải tiến, quy hoạch nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ CSHT.
 • Duy trì độ sẵn sàng về Dịch vụ  theo yêu cầu SLA
 • Hỗ trợ, đào tạo, tư vấn cho khách hàng, người sử dụng trong các hoạt động về dịch vụ cung cấp
 • Quản lý tài sản của đơn vị
 • Thực hiện các nhiệm vụ ngắn hạn được giao

4.5.Quản trị khai thác

Mô tả chi tiết

 • Trực giám sát vận hành hệ thống kỹ thuật theo lịch phân công
 • Thực hiện các quy trình vận hành và tuân thủc các, quy định, quy trình trực khai thác của Đài và Trung tâm.
 • Quản lý danh mục dụng cụ, đồ dùng, phần cứng phần mềm phục vụ công tác khai thác
 • Giám sát tình trạng hoạt động hệ thống kỹ thuật, vận hành khai thác theo quy trình.
 • Xử lý các sự cố phát sinh đối với hệ thống kỹ thuật theo quy trình, quy định
 • Thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, công tác vệ sinh công nghiệp phòng máy và các hệ thống phụ trợ khác theo quy định, quy trình;
 • Báo cáo hoạt động khai thác vận hành hàng ngày.
 • Hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng, người sử dụng trong các hoạt động khai thác vận hành 
 • Nghiên cứu cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kỹ thuật trong công tác giám sát và khai thác . 
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

4.6.Quản trị quy định, quy trình, tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ

Mô tả chi tiết

 • Quản lý, tổ chức, theo dõi công tác xây dựng, triển khai áp dụng các quy định, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật của Trung tâm nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và hệ thống kỹ thuật hoạt động an toàn, ổn định.
 • Hoàn thiện hóa, triển khai áp dụng các quy trình, quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật tại các bộ phận chức năng trong Trung tâm.
 • Thực hiện công tác nghiên cứu, đề xuất các quy định, quy trình, tiêu chuẩn phục vụ công tác kỹ thuật của Trung tâm. Xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng, đề xuất triển khai áp dụng quy định, quy trình, tiêu chuẩn 
 • Tổng hợp, báo cáo đánh giá công tác áp dụng quy định, quy trình, tiêu chuẩn. 
 • Tham gia các hoạt động đào tạo và tư vấn cộng đồng về tiêu chuẩn, quy trình. 
 • Quản lý, tổ chức, theo dõi công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, hoạt động nghiên cứu, thực hiện đề tài các cấp, hoạt động đào tạo nội bộ.
 • Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng giao

4.7.Quản trị, phát triển an ninh mạng, dịch vụ

Mô tả chi tiết

 • Quy hoạch, triển khai, quản lý & phát triển hệ thống an ninh mạng, dịch vụ trên phạm vi toàn Trung tâm.
 • Tổng hợp báo cáo hoạt động liên quan đến công tác an ninh mạng, dịch vụ.
 • Quản lý, thẩm định công tác xây dựng, triển khai thực hiện các quy định, quy trình, tiêu chuẩn phục vụ việc đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống mạng, dịch vụ.
 • Đầu mối hợp tác với các đơn vị, đối tác trong và ngoài nước trong công tác nghiên cứu phát triển hệ thống an ninh mạng, dịch vụ và điều phối, xử lý sự cố an toàn an ninh thông tin.
 • Thực hiện công tác đào tạo, tư vấn cho cộng đồng Internet về an ninh mạng, dịch vụ.
 • Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng giao

4.8.Quản trị hệ thống thông tin

Mô tả chi tiết 

 • Triển khai công tác đảm bảo chất lượng dịch vụ hệ thống thông tin. 
 • Quy hoạch, triển khai, quản lý & phát triển các hệ thống thông tin. 
 • Điều phối xử lý sự cố, đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin. 
 • Hỗ trợ các đơn vị trong quá trình khai thác hệ thống. 
 • Chủ trì, theo dõi công tác triển khai áp dụng các hệ thống UDCNTT trong Trung Tâm. 
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

4.9.Quản trị, phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu

Mô tả chi tiết 

 • Triển khai công tác đảm bảo chất lượng dịch vụ hệ thống máy máy chủ dịch vụ cơ sở dữ liệu (CSDL).
 • Quy hoạch, triển khai, quản lý & phát triển hệ thống máy chủ dịch vụ CSDL của Trung tâm đảm bảo đáp ứng yêu cầu về quản lý tài nguyên Internet và các nhiệm vụ khác trên phạm vi toàn Trung tâm.
 • Điều phối xử lý sự cố, đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống máy chủ dịch vụ CSDL. 
 • Quản lý, thẩm định công tác xây dựng, triển khai thực hiện các quy định, quy trình tiêu chuẩn phục vụ việcquản lý và đảm bảo chất lượng hệ thống CSDL của Trung tâm.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

LIÊN HỆ

Đỗ Quang Trung

E: I M:+84-24-35564944, máy lẻ 507

Địa chỉ: Trung tâm Internet Việt Nam, Tầng 24, Tòa VNTA đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà NộiCác tin khác