Các yêu cầu về đào tạo và chứng chỉ để trở thành đối tác VMware

TÓM TẮT CÁC YÊU CẦU VỀ ĐÀO TẠO VÀ CHỨNG CHỈ CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC VMWARE SOLUTION PROVIDER

(Cập nhật ngày 29-08-2016)

Chương trình đối tác VMware Solution Provider

Chương trình đối tác VMware Solution Provider có 3 cấp độ theo thứ tự sau:

 • Professional

 • Enterprise

 • Premier

  

Tham khảo thêm tạihttp://www.vmware.com/partners/solution-provider.html

Các yêu cầu tối thiểu

Yêu cầu

Diễn giải

Professional

Enterprise

Premier

Chứng chỉ VSP (VMware Sales Professional)

Đối tác tự đăng nhập vào Partner Central và đăng ký học e-learning và làm bài test VSP (hoàn toàn miễn phí)

1

1

2

Chứng chỉ VTSP (VMware Technical Sales Professional)

Đối tác tự đăng nhập vào Partner Central và đăng ký học e-learning và làm bài test VSP (hoàn toàn miễn phí)

1

1

2

Chứng chỉ VCP6-DCV (*)

Phải tham gia 1 khóa học bắt buộc và thi chứng chỉ VCP

0

1

2

Competency (**)

Competency đầu tiên là Server Virtualization (SV)

1

2

Chứng chỉ VCP-DCV

- Có các loại chứng chỉ cấp độ VCP như sau: VCP6-DCV, VCP6-CMA (VCP6-Cloud), VCP6-NV, VCP6-DTM (VCP6-DT) nhưng đối tác VMware cần có tối thiểu là chứng chỉ VCP-DCV

- Để đạt chứng chỉ VCP-DCV (VMware Certified Professional – Data Center Virtualization), cần thực hiện 2 việc sau (bắt buộc):

 • Học 1 trong các khóa sau tại trung tâm đào tạo ủy quyền của VMware (Trung tâm đào tạo Robusta)

 • VMware vSphere Install-Config-Manage 6.0 (thời lượng 40 giờ), khóa học này phù hợp với người mới bắt đầu hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm về Ảo hóa VMware

 • VMware vSphere Optimize and Scale (thời lượng 40 giờ), khóa học này phù hợp với người đã học khóa trên hoặc đã có kinh nghiệm về Ảo hóa VMware

- Thi chứng chỉ VCP-DCV (Thi tại Robusta)

Tham khảo thêm tại http://mylearn.vmware.com/portals/certification/

Chứng chỉ VCP6-MA

Yêu cầu học 1 trong số các khoá bắt buộc sau:

- vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V7.0] (5 ngày)

- VMware Cloud Automation: Design and Deploy Fast Track [V6.0]

- vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V6.2]

- vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V6.2] On Demand

- Cloud Orchestration and Extensibility [V6.1]

- vRealize Business: Costing and Implementation [V8.0]

- VMware vCloud Automation Center: Install, Configure, Manage [V6.0]

- VMware vCloud Automation Center: Install, Configure, Manage [V6.0] On Demand

Thi chứng chỉ VCP6-MA (Bao gồm 2 bài thi: vSphere 6 Foundation và VCP6 – Cloud Management and Automation)

Thông tin các Competency

Yêu cầu của Server Virtualization (SV) Competency

- Chứng chỉ (học và thi online tại Partner Central miễn phí)

 • 02 chứng chỉ VSP - SV (Server Virtualization)

 • 02 chứng chỉ VTSP – SV (Server Virtualization)

- Và một trong các điều kiện sau:

 Robusta đề xuất cách để đạt Server Virtualization (SV) Competency nhanh nhất:

 • Học một trong các khóa BẮT BUỘC sau:

vSphere: Install, Configure, Manage [V6]

vSphere: Install, Configure, Manage [V6] On Demand

vSphere: Optimize & Scale [V6]

vSphere: Optimize and Scale [V6] On Demand 

VMware vSphere: Bootcamp [V6]

VMware vSphere: Fast Track [V6]

VMware vSphere: Design and Deploy Fast Track [V6]

VMware vSphere: Troubleshooting [V6]

VMware vSphere: Install, Configure and Manage plus Optimize and Scale Fast Track [V6.0]

VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track [V6.0]

 • Thi chứng chỉ VCP6-DCV (Bao gồm 2 bài thi: vSphere 6 Foundation và VCP6-DCV)

 • Học khóa vSphere Design and Deploy Fast Track [V6] (5 ngày)

Yêu cầu của Business Continuity (BC) Competency

- Chứng chỉ (học và thi online tại Partner Central miễn phí)

 • 02 chứng chỉ VSP - BC (Business Continuity)

 • 02 chứng chỉ VTSP - BC (Business Continuity)

- Và hai điều kiện sau:

 • Học khóa Business Continuity Overview and Design (Vào Partner Central, học e-learning miễn phí)

 • Học khóa VMware vCenter Site Recovery Manager  (2 ngày)  (học về vCenter Site Recovery Manager, Data Protection Manager…)

Business Continuity (BC) Competency không yêu cầu chứng chỉ VCP

Yêu cầu của Desktop Virtualization (DV) Competency

- Chứng chỉ (học và thi online tại Partner Central miễn phí)

 • 02 chứng chỉ VSP - DV (Desktop Virtualization)

 • 02 chứng chỉ VTSP – DV (Desktop Virtualization)

- Và một trong các điều kiện sau:

 • Học khóa  

Horizon (with View): Install, Configure, Manage [V6.2]

HOẶC Khóa VMware Mirage [V5.0] and Horizon with View [V6.0]: Fast Track

 • Thi chứng chỉ VCP-DT

 • Học khóa

Horizon: Design and Deploy [V6]

Hoặc khoá VMware View: Design Best Practices [V5.x]

 • Học khoá   

VMware Mirage: Install, Configure, Manage [V5.0]

Yêu cầu của Management Automation (MA) Competency

- Chứng chỉ (học và thi online tại Partner Central miễn phí)

 • 02 chứng chỉ VSP - MA (Management Automation)

 • 02 chứng chỉ VTSP – MA (Management Automation)

- Và ba điều kiện sau:

Yêu cầu của Management Operations (MO) Competency

- Chứng chỉ (học và thi online tại Partner Central miễn phí)

 • 02 chứng chỉ VSP - MO (Management Operations)

 • 02 chứng chỉ VTSP - MO (Management Operations)

- Và 01 điều kiện sau:

Yêu cầu của Network Virtualization (NV) Competency

- Chứng chỉ (học và thi online tại Partner Central miễn phí)

 • 02 chứng chỉ VSP - NV (Network Virtualization)
 • 02 chứng chỉ VTSP - NV (Network Virtualization)

- Và 02 điều kiện sau:

Hoc một trong các khóa

 Đạt chứng chỉ VCP6-NV. Hoặc đạt chứng chỉ VCIX-NV hoặc VCDX-NV

Yêu cầu của Mobility Management (MM) Competency

- Chứng chỉ (học và thi online tại Partner Central miễn phí)

 • 02 chứng chỉ VSP - MM (Mobility Management)
 • 02 chứng chỉ VTSP - MM (Mobility Management)

- Và 02 điều kiện sau:

 • Học khóa Mobility Tech Post-Sales Cloud Deploy (2 ngày)
 • Học khóa Mobility Tech Post-Sales On-Premise Deploy (1 ngày)

- Các khóa học trên tập trung vào giải pháp sản phẩm AirWatch

Yêu cầu của Software-Defined Storage (SDS) Competency

- Chứng chỉ (học và thi online tại Partner Central miễn phí)

 • 02 chứng chỉ VSP - SDS (Software- Defined Storage)
 • 02 chứng chỉ VTSP - SDS (Software- Defined Storage)

- Và 01 điều kiện sau: học khóa VMware Virtual SAN: Deploy and Manage [V6.2] (3 ngày)

- Software-Defined Storage (SDS) Competency không yêu cầu chứng chỉ VCP.

Yêu cầu của Software Defined Data Center (SDDC) Competency

- Đạt đủ 5 Solution Competencies của VMware: Management Operations (MO), Management Automation (MA), Server Virtualization (SV), Network Virtualization (NV) and Software-Defined Storage (SDS)

- Đạt tối thiểu 2 chứng chỉ Advanced

 • VCDX5-DCV
 • VCDX-CLOUD
 • VCIX-NV
 • VCDX-NV

- Học và hoàn tất 2 chứng chỉ cho mỗi khoá online sau trên Partner Central:

 • SDDC IT Outcomes – Sales
 • VMware Strategy Enablement Training Plan – Strategic Overview
 • Compass Level 1 / VMware Strategy Enablement Training Plan - Partner
 • IT Outcomes - High Availability and Resilient Infrastructure - Tech
 • IT Outcomes - Security Controls Native to Infrastructure - Tech
 • IT Outcomes - App and Infrastructure Delivery Automation - Tech
 • IT Outcomes - Data Center Virtualization and Standardization - Tech

Yêu cầu của Desktop as a Service (DaaS) Competency

- Chứng chỉ (học và thi online tại Partner Central miễn phí)

 • 02 chứng chỉ VSP – DaaS
 • 02 chứng chỉ VTSP – DaaS
 • 02 chứng chỉ VOP-SE (Subscriptions Expert)

- Và các điều kiện sau:

Các thông tin khác