Quản lý dự án CNTT từ nguồn ngân sách Nhà Nước

I. Tổng quan khóa học:

Khóa học cung cấp kiến thức tổng quan về lập và quản lý dự án CNTT sử dụng nguồn NSNN. Trong đó, các nội dung chủ chốt về lập tổng mức đầu tư, dự toán, quản lý dự án đầu tư và quản lý dự án thuê được trình bày chi tiết góp phần giúp người học triển khai thành công hoạt động ứng dụng CNTT trong cơ quan, đơn vị của mình.

II.Thời lượng: 

3 ngày (24 giờ).

III. Đối tượng tham gia:
 • Lãnh đạo, quản lý và chuyên viên chuyên trách hoặc tham gia triển khai chuyển đổi số trong CQNN, DNNN.
IV. Nội dung khóa học:

Lập dự án đầu tư ứng dụng CNTT:

 • Lập, phê duyệt Chủ trương đầu tư:
  • Xác định hình thức triển khai;
  • Phân loại dự án đầu tư ứng dụng CNTT;
  • Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án ứng dụng CNTT;
  • Các nội dung quản lý đầu tư ứng dụng CNTT;
  • Giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
 • Lập, phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát và thực hiện khảo sát:
  • Tổng quan về công tác khảo sát;
  • Nguyên tắc thực hiện khảo sát;
  • Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát;
  • Thực hiện khảo sát;
  • Nội dung nhật ký khảo sát;
  • Lập báo cáo kết quả khảo sát;
  • Định mức kinh tế kỹ thuật trong khảo sát.
 • Lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi / Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật dự án ứng dụng CNTT:
  • Các bước thiết kế;
  • Nội dung thiết kế cơ sở.
 • Lập Thiết kế chi tiết, dự toán trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT:
  • Thiết kế chi tiết và dự toán;
  • Yêu cầu thiết kế chi tiết;
  • Khái niệm, nội dung, vai trò của dự toán đầu tư ứng dụng CNTT.

Lập tổng mức đầu tư dự án ứng dụng CNTT:

 • Phương pháp xác định Tổng mức đầu tư dự án ứng dụng CNTT:
  • Một số vấn đề chung về tổng mức đầu tư;
  • Một số phương pháp xác định tổng mức đầu tư;
  • Phân tích mức độ áp dụng của các phương pháp.
 • Phương pháp xác định đơn giá trong đầu tư ứng dụng CNTT:
  • Phương pháp lập định mức đầu tư ứng dụng CNTT;
  • Phương pháp xác định đơn giá đầu tư ứng dụng CNTT;
  • Phương pháp xác định chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT.
 • Phương pháp xác định dự toán đầu tư ứng dụng CNTT:
  • Khái niệm, nội dung, vai trò của dự toán đầu tư ứng dụng CNTT;
  • Phương pháp xác định dự toán ứng dụng CNTT;
  • Quản lý dự toán ứng dụng CNTT.

Quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT:

 • Tổng quan về quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT:
  • Giới thiệu các văn bản QPPL luật liên quan đến dự án đầu tư ứng dụng CNTT;
  • Khái niệm dự án đầu tư ứng dụng CNTT;
  • Nguyên tắc quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT;
  • Nội dung quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT;
  • Các hình thức quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT;
  • Trình tự, thủ tục lập và thực hiện dự án đầu tư ứng dụng CNTT;
  • Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan tham gia thực hiện dự án đầu tư ứng dụng CNTT;
  • Quản lý hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên.
 • Lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng CNTT:
  • Nguyên tắc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng CNTT;
  • Nội dung chi phí dự án đầu tư ứng dụng CNTT;
  • Phương pháp kiểm soát chi phí dự án đầu tư ứng dụng CNTT.
 • Quy định về dự án đầu tư ứng dụng CNTT thí điểm.

Quản lý dự án thuê dịch vụ CNTT:

 • Quy trình dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin/báo cáo đề xuất chủ trương dự án thuê;
 • Lập BCNCKT dự án thuê dịch vụ CNTT;
 • Quản lý chi phí dự án thuê dịch vụ CNTT;
 • Quản lý thực hiện hoạt động thuê dịch vụ CNTT;
 • Mẫu hợp đồng thuê dịch vụ CNTT.
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác