Deep Learning với Keras và Tensorflow

I. Tổng quan

Khóa học “Deep Learning với Keras và Tensorflow” sẽ giúp học viên nắm vững các khái niệm về Deep learning và TensorFlow để xây dựng mạng nơ-ron nhân tạo cũng như các mạng học sâu. Khóa học này sẽ giúp học viên học cách khai thác dữ liệu và chuẩn bị cho bạn những kiến thức bổ ích về AI.

II. Thời lượng: 40h
III. Mục tiêu:
 • Hiểu sự khác biệt giữa hồi quy tuyến tính và phi tuyến tính
 • Hiểu các mạng nơ-ron tích chập và các ứng dụng của chúng
 • Làm quen với mạng nơ-ron lặp đi lặp lại (RNN) và bộ mã hóa tự động
IV. Đối tượng tham gia:

Với nhu cầu về việc áp dụng Trí tuệ nhân tạo trong các ngành khác nhau như ngân hàng, tài chính, sản xuất, vận tải và hậu cần, chăm sóc sức khỏe, khóa học Trí tuệ nhân tạo phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau như:

 • Kỹ sư công nghệ thông tin mong muốn trở thành “Kỹ sư trí tuệ nhân tạo”
 • Cấp quản lý đang lãnh đạo các nhà phân tích dữ liệu và phân tích kinh doanh.
 • Sinh viên đã tốt nghiệp muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và máy học
 • Các nhà phân tích dữ liệu/ phân tích kinh doanh mong muốn áp dụng trí tuệ nhân tạo trong môi trường công việc
V. Nội dung khóa học:
 • Phần 1 - Introduction to TensorFlow
 • Phần 2 – Convolutional Neural Networks (CNN)
 • Phần 3 – Recurrent Neural Networks (RNN)
 • Phần 4 - Unsupervised Learning
 • Phần 5 - Autoencoders
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác