Power BI căn bản

Tổng quan

Mục đích chính của khóa học là giúp học viên hiểu rõ về xây dựng hệ thống & phân tích dữ liệu với Power BI. Khóa học bao gồm xây dựng hệ thống Power BI, triển khai các dịch vụ Power BI, kết nối nguồn dữ liệu & tạo báo cáo trực quan hóa.

Thời lượng

02 ngày

Mục tiêu

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

 •  Hiểu và xây dựng hệ thống báo cáo Power BI
 • Sử dụng cơ bản Power BI Desktop
 • Tạo báo cáo cơ sở dữ liệu bằng Power BI
 • Tạo mô hình trực quan với Power BI
 • Kết nối với dữ liệu Excel
 • Nắm rõ về công cụ Power BI và các ứng dụng của nó
Đối tượng học viên

Những người muốn tìm hiểu và xây dựng hệ thống báo cáo trên công cụ Microsoft Power BI, hoặc những người quan tâm đến phương pháp thiết kế, kết nối, trình bày dữ liệu mới.

Điều kiện
 • Có kiến thức về cơ sở dữ liệu quan hệ và báo cáo
 • Một số kiến ​​thức cơ bản về cấu trúc liên kết kho dữ liệu (bao gồm các lược đồ sao và bông tuyết).
 • Một số tiếp xúc với các cấu trúc lập trình cơ bản trên DAX
 • Làm quen với các ứng dụng Microsoft Office - đặc biệt là Excel.
Couse Outlines

1. Get started with Power BI using Microsoft Learn

2. Build Power BI model

 • Overview of Power BI topology
 • Getting started with Power BI Report Server
 • Setup Power BI model
 • Establish Power BI on-prem with Power BI service
 • Create paging report, mobile report
 • Secure in Power BI model

3. Getting data

 • Overview of Power BI Desktop
 • Getting started with Power BI Desktop
 • Connect to data sources in Power BI Desktop
 • Clean and transform your data with the Query Editor
 • More advanced data sources and transformation
 • Cleaning irregularly formatted data

 4. Modeling

 • Introduction to modeling your data
 • How to manage your data relationships
 • Create calculated columns
 • Optimizing data models
 • Create calculated measures
 • Create calculated tables
 • Explore your time-based data

 5. Visualizations

 • Introduction to visuals in Power BI
 • Create and customize simple visualizations
 • Combination charts
 • Slicers
 • Map visualizations
 • Matrixes and tables
 • Scatter charts
 • Waterfall and funnel charts
 • Gauges and single-number cards
 • Modify colors in charts and visuals
 • Shapes, text boxes, and images
 • Page layout and formatting
 • Group interactions among visualizations
 • Duplicate a report page
 • Show categories with no data
 • Summarization and category options

6. Power BI and Excel

 • Introduction to content packs, security, and groups
 • Publish Power BI Desktop reports
 • Print and export dashboards and reports
 • Manually republish and refresh your data
 • Introducing Power BI Mobile
 • Create groups in Power BI
 • Build content packs
 • Use content packs
 • Update content packs
 • Integrate OneDrive for Business with Power BI
 • Publish to web

7. Introduction to DAX

 • Introduction to DAX
 • DAX calculation types
 • DAX functions
 • Using variables in DAX expressions
 • Table relationships and DAX
 • DAX tables and filtering 
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội