• Hotline: (+84) 939 586 168

  Internet Of Things (IOT) Cơ Bản

  I.  Tổng quan:

  Internet of Things (IoT) là một xu hướng lớn của thế giới, tác động đến mọi mặt của xã hội. Tuy nhiên, việc tiếp cận với Internet of Things cho người mới bắt đầu gặp nhiều khó khăn, do IoT là sự tham gia của nhiều lĩnh vực, cả phần cứng và phần mềm.
  Khóa học IoT Cơ bản được thiết kế để người học có thể tiếp cận với IoT một cách nhanh, đơn giản nhất. Được thiết kế theo phương pháp project-based, tức là học qua thực hành, giúp người học dễ dàng hiểu và ghi nhớ kiến thức được truyền tải trong khóa.
  Sau khi hoàn thành khóa học, học viên hiểu được các thành phần của một hệ thống IoT, có kỹ năng để tự mình xây dựng một hệ thống IoT đơn giản bao gồm cả phần cứng và phần mềm, có khả năng sử dụng các tài nguyên mở (opensource) trong IoT.

  II.  Thời lượng: 05 ngày
  III.  Mục tiêu khóa học
  • Có kỹ năng cơ bản để làm sản phẩm IoT: điện tử cơ bản, cloud, mobile app.
  • Hiểu được kiến trúc và các thành phần của một hệ thống IoT.
  • Biết dùng các nền tảng có sẵn trên cloud và mobile.
  • Xây dựng hoàn thiện sản phẩm IoT nhanh và đơn giản.
  • Làm việc với ngôn ngữ Arduino trên KIT ESP8266 (có kết nối Wifi), lập trình tương tác với môi trường thông qua các loại sensor thông dụng.
  • Hiểu được các giao thức truyền tin trong IoT (MQTT, HTTP,...), cách một sản phẩm IoT hoạt động như thế nào, các thành phần của hệ thống IoT.
  • Cách kết nối dữ liệu lên cloud (website, mobile), hiển thị dữ liệu và điều khiển các thiết bị thông qua cloud (website, mobile).
  IV.  Đối tượng
  • Khóa học được thiết kế cho những người muốn tìm hiểu và bắt đầu với Internet of Things.
  • Người học cần có kiến thức cơ bản về công nghệ, biết sử dụng một ngôn ngữ lập trình.
  V.  Nội dung:

  1.      Giới thiệu tổng quan:

  - Tổng quan về IoT

  - Các ứng dụng IoT, đặc biệt trong lĩnh vực viễn thông, điện.

  - Xu thế Smart City

  -  Tình hình IoT ở Việt Nam và trên thế giới

  - Kiến trúc một ứng dụng IoT

  2.      Lập trình phần cứng cơ bản

  -          Giới thiệu các loại thiết bị IoT

  -          Giới thiệu các loại cảm biến

  -          Lập trình nhúng cơ bản

  3.      Lập trình giao tiếp

  -          Các chuẩn giao tiếp trong IoT

  -          Lắp đặt các mạch truyền nhận

  -          Lập trình giao tiếp giữa các thiết bị

  4.      IoT và Cloud

  -          Vai trò của Cloud Computing trong IoT

  -          Sự kết hợp giữa IoT và Cloud computing

  -          Lưu trữ và xử lý dữ liệu tại Cloud

  5.      Lập trình ứng dụng

  -          Hiển thị dữ liệu cảm biến

  -          Lập trình điều khiển thiết bị

  -          Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong IoT

  6.      Triển khai một hệ thống IoT cụ thể