Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5

Giới thiệu khóa học:

         Khóa học tập trung vào việc thực hành cài đặt, cấu hình và quản trị VMware vSphere® 6.5, bao gồm VMware ESXi™ 6.5 và VMware vCenter Server™ 6.5. Khóa học giúp cung cấp kiến thức, kỹ năng cho học viên trong việc quản trị vận hành hạ tầng CNTT ảo hóa với VMware vSphere cho một tổ chức với bất kỳ quy mô nào, và tạo nền tảng cho các công nghệ VMware khác trong một Trung tâm dữ liệu được định nghĩa bởi phần mềm (Software-Defined Data Center)

Thời lượng:

05 ngày (40 giờ)

Hình thức đào tạo:

-       Đào tạo trực tiếp tại lớp học, đào tạo on-line tương tác với giảng viên, đào tạo kết hợp on-line và trực tiếp tại lớp học, đào tạo tại văn phòng khách hàng theo yêu cầu.

Mục tiêu khóa học:

         Sau khi hoàn tất khóa học, học viên nắm bắt các tính năng của vSphere 6.5, trang bị đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc:

-       Mô tả trung tâm dữ liệu định nghĩa bởi phần mềm

-       Triển khai các ESXi host

-       Mô tả kiến trúc của vCenter Server

-       Triển khai VMware vCenter Server Appliance

-       Sử dụng thư viện nội dung cục bộ (local content library) như là nơi lưu trữ ISO và triển khai máy ảo

-       Sử dụng vCenter Server để quản lí một ESXi host

-       Cấu hình và quản lí hạ tầng vSphere với VMware vSphere Client và VMware vSphere Web client

-       Cấu hình mạng ảo (Virtual Networks) sử dụng vSphere standard switches

-       Cấu hình các chính sách cho Standard switch

-       Sử dụng vCenter Server để quản lý các loại host storage: VMware vSphere VMFS, NFS, iSCSI và RDM

-       Kiểm tra các đặc điểm và chức năng của Fibre Channel và VMware vSAN

-       Quản lý máy ảo, template, clones và snapshots

-       Tạo, clone và triển khai một vApp

-       Mô tả và sử dụng thư viện nội dung (Content Library)

-       Di chuyển các máy ảo sử dụng VMware vSphere vMotion

-       Sử dụng VMware vSphere Storage vMotion để di chuyển lưu trữ máy ảo (VM storage)

-       Theo dõi sử dụng tài nguyên và và quản lí tài nguyên chung (resource pool)

-       Sử dụng esxtop để phát hiện và xử lý các vấn đề về hiệu năng

-       Làm rõ kiến trúc cluster của VMware vSphere High Avaibility

-       Cấu hình vSphere HA

-       Quản lý VMware vSphere® High Availability và VMware vSphere® Fault Tolerance

-       Sử dụng VMware vSphere® Replication™ và VMware vSphere® Data Protection™ để nhân bản các máy ảo và phục hồi dữ liệu

-       Sử dụng VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™ clusters để nâng cao khả năng mở rộng của host

-       Sử dụng VMware vSphere® Update Manager™ để cập nhật các bản vá (patch), thực hiện gỡ rối, khắc phục lỗi (troubleshooting) cơ bản cho các ESXi Host, máy ảo, và hoạt động của vCenter Server

Đối tượng tham gia khóa học:

-       Các chuyên viên quản trị hệ thống / hạ tầng trong doanh nghiệp

-       Các kỹ sư hệ thống / hạ tầng

-       Các chuyên viên vận hành, quản trị ESXi và vCenter Server

Điều kiện tiên quyết:

-       Kiến thức, kỹ năng quản trị hệ thống / hạ tầng trên Microsoft Windows hoặc Linux/Unix

Nội dung khóa học:

1.      Giới thiệu khóa học

  • Giới thiệu tổng quan khóa học
  • Mục tiêu khóa học
  • Nội dung khóa học
  • Có được cái nhìn tổng quan về hệ thống chứng chỉ của VMware
  • Làm quen với những tiện ích của VMware Education Learning Zone
  • Nguồn tài liệu tham khảo

  2.      Tổng quan về vSphere và Trung tâm dữ liệu được định nghĩa bởi phần mềm (SDDC - Software Defined Data Center)

   • Mô tả sơ đồ vật lý của một data center
   • Giải thích kiến trúc ảo hóa của vSphere
   • Định nghĩa tập tin và thành phần của máy ảo
   • Lợi ích của việc sử dụng máy ảo
   • Làm rõ những điểm giống nhau và khác nhau giữa kiến trúc vật lý và kiến trúc ảo hóa
   • Xác định mục đích của ESXi
   • Xác định mục đích của vCenter Server
   • Làm rõ SDDC
   • Mô tả private, public và hybrid cloud

   3.      Khởi tạo các máy chủ ảo (Virtual Machines)

    • Giới thiệu Virtual Machine, Virtual Machine Hardware và Virtual Machine Files
    • Xác định các tập tin làm nên một máy ảo
    • Thảo luận phần cứng máy ảo mới nhất và tính năng của chúng
    • Mô tả tài nguyên CPU, bộ nhớ, ổ đĩa, và mạng của máy ảo
    • Làm rõ tầm quan trọng của VMware Tools
    • Thảo luận về PCI pass-through, direct I/O, remote direct access memory và NVMe
    • Triển khai, cấu hình máy ảo và các mẫu (template)
    • Tìm hiểu các định dạng ổ đĩa của máy ảo

    4.      vCenter Server

     • Tổng quan kiến trúc vCenter Server
     • Triển khai và cấu hình vCenter Server Appliance
     • Cài đặt và sử dụng vSphere Web Client
     • Backup và phục hồi vCenter Server
     • Kiểm soát quyền (permission) và vai trò (role) trong vCenter Server
     • Tìm hiểu kiến trúc và các tính năng của vSphere HA
     • vSphere authentication proxy mới
     • Quản lý vCenter Server Inventory Objects và Licenses
     • Truy cập và điều hành vSphere Client mới

     5.      Cấu hình và quản lý hệ thống mạng ảo (Virtual Networks)

      • Mô tả, khởi tạo và quản lý Switch chuẩn (standard switch)
      • Cấu hình các chính sách bảo mật cho virtual switch và load-balancing
      • Đối chiếu và so sánh vSphere distributed switch và standard switch
      • Mô tả các loại kết nối virtual switch
      • Mô tả kiến trúc TCP/IP mới
      • Sử dụng VLAN với standard switch

      6.      Cấu hình và quản lý vùng lưu trữ ảo (Virtual Storage)

       • Giới thiệu các giao thức lưu trữ (Storage Protocol) và các loại thiết bị lưu trữ.
       • Thảo luận về ESXi Hosts sử dụng iSCSI và NFS storage
       • Tạo và quản lý VMFS và NFS Datastores
       • Mô tả những tính năng mới của VMFS 6.5
       • Giới thiệu vSAN
       • Mô tả mã hóa guest file

       7.      Quản trị hệ thống máy chủ ảo (Virtual Machine Management)

        • Sử dụng các mẫu và nhân bản (clone) để triển khai các máy chủ ảo mới
        • Điều chỉnh và quản lý các máy chủ ảo
        • Clone một máy ảo
        • Nâng cấp phần cứng máy ảo lên phiên bản 12
        • Xóa máy ảo từ vCenter Server inventory và datastore
        • Tùy chỉnh máy ảo mới với customization specification file
        • Thực hiện vSphere vMotion và vSphere Storage vMotion migrations
        • Tạo và quản lý các Virtual Machine Snapshots
        • Tạo, clone, và xuất các vApp
        • Giới thiệu các loại khác nhau của thư viện nội dung (content library) và làm thế nào để triển khai và sử dụng chúng

        8.      Giám sát và quản lý tài nguyên hệ thống

         • Tổng quan các khái niệm về Virtual CPU và Memory
         • Giải thích các kỹ thuật thu hồi bộ nhớ (memory) của máy ảo
         • Mô tả sự quá tải tải và tranh chấp tài nguyên của máy ảo
         • Cấu hình và quản lý Resource Pools
         • Mô tả các phương pháp giúp tối ưu hóa sử dụng CPU và Memory
         • Sử dụng các công cụ khác nhau để giám sát sử dụng tài nguyên.
         • Tạo và sử dụng các cảnh báo để báo cáo một điều kiện hoặc sự kiện nào đó
         • Mô tả và triển khai resource pool
         • Cài đặt tài dành riêng, giới hạn và chia sẻ
         • Mô tả tài nguyên dành riêng có thể mở rộng
         • Lịch trình thay đổi thiết lập tài nguyên
         • Tạo, clone và xuất vApp
         • Sử dụng các biểu đồ của vCenter Server và esxtop để phân tích hiệu năng của vSphere

         9.       vSphere HA (High Availability), vSphere FT (Fault Tolerance) và bảo vệ dữ liệu

          • Giải thích về kiến trúc của vSphere High Availability
          • Cấu hình và quản lý vSphere HA Cluster
          • Sử dụng các tham số nâng cao của vSphere HA
          • Định nghĩa khởi động cụm cluster theo thứ tự để tăng hiệu năng
          • Chạy các ứng dụng intra-app và hạ tầng trong quá trình failover
          • Mô tả theo dõi tình trạng mạng và tình trạng datastore của vSphereHA
          • Tổng quan vSphere Fault Tolerance
          • Bật tính năng vSphere Faul Tolerance trên các máy ảo
          • Hỗ trợ tương tác vSphere Faul Tolerance với vSAN
          • Nâng cao tính an toàn vSphere Fault Tolerance cho máy ảo
          • Giới thiệu VMware vSphere® Replication
          • Sử dụng vSphere Data Protection để lưu trữ và phục hồi dữ liệu

          10.  vSphere DRS

           • Mô tả các chức năng và lợi ích của vSphere DRS cluster
           • Cấu hình và quản lý vSphere® Distributed Resource Scheduler (DRS) Cluster
           • Làm việc với các qui luật có liên quan và không liên quan
           • Mô tả những tính năng mới nếu phân tích và kích hoạt tính năng vSphere DRS
           • Chi tiết sự phát triển của vSphere DRS sử dụng để dự đoán dữ liệu từ VMware vRealize Operations Manager
           • Thực hiện các thao tác được ưu tiên để chuẩn bị cho sự thay đổi CPU và memory
           • Mô tả vCenter Server nhúng vSphere Update Manager, VMware vSphere ESXi Image Builder CLI và tính năng VMware vSphere Auto Deploy
           • Sử dụng kết hợp vSphere HA và vSphere DRS cho việc không gián đoạn (Business Continuity)

           11.  vSphere Update Manager

            • Mô tả kiến trúc, các thành phần, những tính năng mới của vSphere Update Manager
            • Sử dụng vSphere Update Manager để quản lý việc vá lỗi ESXi, máy ảo và vApp
            • Cài đặt vSphere Update Manager và vSphere Update Manager Plug-in
            • Tạo Patch Baselines
            • Sử dụng các profile của host để quản lí sự tuân thủ nguyên tắc của các cấu hình Host
            • Quét và khắc phục các Host
            • Học tại Hồ Chí Minh

            • Ngày khai giảng : 25-05-2019
            • Giờ học : 8h30 - 17h30
            • Ngày học : Thứ 7
            • Thời lượng : 40h
            • Học phí : Liên hệ

            • Ngày khai giảng : 06-05-2019
            • Giờ học : 18h15 - 21h15
            • Ngày học : Thứ 2 - 4 - 6
            • Thời lượng : 40h
            • Học phí : Liên hệ

            • Học tại Hà Nội

            • Ngày khai giảng : 25-05-2019
            • Giờ học : 8h30 - 17h30
            • Ngày học : Thứ 7
            • Thời lượng : 40h
            • Học phí : Liên Hệ
            • Ngày khai giảng : 10-05-2019
            • Giờ học : 18h - 21h
            • Ngày học : Thứ 2-4-6
            • Thời lượng : 40h
            • Học phí : Liên hệ

            • Học trực tuyến


            Các khóa học khác