Chẩn đoán và Khắc phục lỗi VMware vSphere

Giới thiệu:

Khóa học là buổi trao đổi, thực hành, chia sẻ về các kiến thức, kỹ năng nâng cao giúp đủ trình độ chuyên môn trong vấn đề chẩn đoán khắc phục lỗi trong môi trường VMware vSphere® Khóa học cũng giúp tăng kỹ năng và năng lực sử dụng giao diện dòng lệnh (command-line) để phân tích các vấn đề. Khóa học dựa trên VMware® ESXi™ 6.5 và VMware® vCenter Server™ 6.5

Thời lượng:

05 ngày

Mục tiêu:

Kết thúc khóa hoc, học viên có đủ kiến thức và kỹ năng cho các vấn đề sau đây:

 • Sử dụng VMware vSphere® Web Client, giao diện câu lệnh (command-line) và log files để chẩn đoán và khắc phục các sự cố của vSphere
 • Cấu hình SSL certificates
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về mạng
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về lưu trữ
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về vCenter Server
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về ESXi host
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về vSphere cluster
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về vSphere® vMotion®
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về  máy ảo.
Đối tượng học viên:

Chuyên viên quản trị hệ thống.

Yêu cầu:

Các yêu cầu bao gồm đáp ứng một trong các vấn đề sau:

 • Tham gia khóa học VMware Certified Professional 6 – Data  Center Virtualization (VCP6-DCV)
 • Tham gia khóa học VMware vSphere: Fast Track [V6]
 • Tham gia khóa học VMware vSphere: Optimize and Scale [V6]
 • Có kiến thức và kinh nghiệm ESXi và vCenter Server
 • Có kinh nghiệm về làm việc với giao diện dòng lệnh là điều khuyến khích
Nội dung chi tiết:

1.      Giới thiệu khóa học

 • Giới thiệu tổng quan khóa học và các hoạt động trong suốt thời gian học.
 • Nhấn mạnh các mục tiêu khóa học

2.      Giới thiệu về công việc chẩn đoán khắc phục lỗi hệ thống

 • Sử dụng các tiếp cận có cấu trúc để chẩn đoán khắc phục lỗi hệ thống

3.      Các công cụ chẩn đoán khắc phục lỗi

 • Thêm VMware vSphere® Management Assistant vào hệ thống Active Directory
 • Sử dụng câu lệnh để ghi nhận thông tin về cấu hình vSphere
 • Nắm bắt vị trí các file log quan trọng
 • Thu thập các gói log để yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật

4.      SSL Certificates

 • Triển khai SSL certificates cho vCenter Server
 • Triển khai SSL certificates cho ESXi

5.      Networking

 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi phổ biến của switch
 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi kết nối mạng của các máy ảo.
 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi quản lý kết nối mạng
 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi  distributed switch

6.      Lưu trữ

 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi kết nối LUN
 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi multipathing

7.      Quản lý Cluster

 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere cluster
 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere vMotion

8.      vCenter Server và ESXi

 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi vCenter Server
 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi ESXi host

9.      Máy ảo (Virtual Machines)

 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi trạng thái máy ảo
 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi cài đặt VMware® Tools™
 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi VMware snapshot
 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi bật khởi động máy ảo
 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 18-11-2019
 • Giờ học : 18h - 21h
 • Ngày học : Thứ 2-4-6
 • Thời lượng : 40h
 • Học phí : Liên hệ

 • Học trực tuyến


Các khóa học khác