Palo Alto Networks Certified Security Engineers (PCNSE)

I. Giới thiệu khóa học:

Chứng nhận PALO ALTO NETWORKS CERTIFIED SECURITY ENGINEERS (PCNSE) chứng minh rằng một người có kiến thức chuyên sâu về khả năng vận hành, thiết kế triển khai tường lửa, thực thi các chính sách đa dạng để bảo vệ hệ thống chống lại các mối đe dọa theo thời gian thực, đồng thời đảm bảo khả năng dự phòng (HA). Kết hợp với thiết bị quản lý tập trung Panorama™, cho phép cấu hình tập trung và lưu trữ logs tập trung, lập báo cáo một cách linh hoạt cho toàn bộ hệ thống tường lửa ở quy mô lớn.

II. Thời lượng:

30 giờ

III. Hình thức đào tạo:

Đào tạo trực tiếp tại lớp học, đào tạo online tương tác với giảng viên, đào tạo kết hợp online và trực tiếp tại lớp học, đào tạo tại văn phòng khách hàng theo yêu cầu.

IV. Mục tiêu khóa học:

Tham dự khóa học này giúp trang bị kiến thức cần thiết cho kỳ thi để đạt chứng nhận PCNSE.

V. Điều kiện tiên quyết:

Đã hoàn thành chương trình PCNSA (Palo Alto Networks Certified Network Security Administrator).

VI. Nội dung khóa học:

1. Global Protect

 • GlobalProtect overview
 • Preparing the firewall for GlobalProtect
 • Configuration: GlobalProtect portal
 • Configuration: GlobalProtect gateway
 • Configuration: GlobalProtect agents

2. Site-to-Site VPNs

 • Site-to-site VPN
 • Configuring site-to-site tunnels

3. Captive Portal

 • Authentication Policy with Captive Portal
 • Multi-Factor Authentication overview

4. Virtual System

 • Overview
 • Deployment Scenarios
 • Platform Support
 • Use Case

5. QoS

 • Policing and shaping
 • Classification and Bandwidth Limitation
 • Forwarding class, priority queues, and schedulers
 • Packet marking
 • Use Case

6. Zone & Dos Protection

 • Blocking threats using network segmentation
 • Blocking threats using Zone Protection Profiles
 • Blocking threats using DoS Protection policy
 • Blocking threats using packet buffer protection

7. Active/Passive High Availability

 • HA components and operation
 • Active/passive HA configuration
 • Monitoring HA state

8. Deployment Design

 • Tap
 • VirtualWire
 • L2/L3

9. Panorama Initial Configuration

 • Panorama overview
 • Panorama licenses
 • Services and interface configuration
 • Commit operation
 • Configuration management

10. Panorama Adding Firewalls

 • Add new firewalls to Panorama
 • Transition a firewall to Panorama management
 • Automatically add many new firewalls to Panorama
 • Upgrade PAN-OS software and perform dynamic updates

11. Panorama Templates

 • Templates overview
 • Configuring templates

12. Panorama Device Groups

 • Device group overview
 • Configuring device groups
 • Objects
 • Policies
 • Rule changes archive
 • Granular configuration management
 • Học trực tuyến

 • Ngày khai giảng : 25-05-2024
 • Giờ học : 08h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 30h
 • Học phí : Liên hệ

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác