Analyzing Data with Power BI

Tổng quan

Mục đích chính của khóa học là sự hiểu biết rõ về phân tích dữ liệu với Power BI. Khóa học bao gồm các nội dung về cách thức triển khai dịch vụ Power BI Service, Power BI Mobile App và trực quan hóa dữ liệu (visualization).

Thời lượng

03 ngày

Mục tiêu

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Thực hiện chuyển đổi dữ liệu Power BI desktop
 • Mô tả mô hình Power BI desktop
 • Thiết lập Power BI desktop visualization
 • Triển khai dịch vụ Power BI
 • Mô tả cách kết nối với dữ liệu excel
 • Mô tả cách Power BI phối hợp với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau
 • Kết nối trực tiếp với kho dữ liệu
 • Mô tả Power BI developer API
 • Mô tả ứng dụng di động Power BI
Đối tượng học viên

Khóa học phù hợp với những ai đang làm các báo cáo về SQL Server – những người quan tâm đến các phương pháp thay thế về việc trình bày dữ liệu.

Điều kiện

Trước khi tham gia khóa học này, học viên cần đạt các điều kiện tiên quyết sau đây:

 • Kiến thức chuyên sâu về cách xây dựng hệ cơ sở dữ liệu và các báo cáo
 • Kiến thức cơ bản về cấu trúc liên kết lược đồ kho dữ liệu (data warehouse) (bao gồm star and snowflake schemas)
 • Một số kinh nghiệm thao tác cơ bản với cấu trúc lập trình như vòng lặp và phân nhánh .
 • Có nhận thức Key Business Priorities như doanh thu, lợi nhuận và tài chính kế toán của doanh nghiệp.
 • Quen thuộc với các ứng dụng Microsoft Office – đặc biệt là Excel
Coures Outlines

1.   Module 1: Introduction to Self-Service BI Solutions

Introduces business intelligence (BI) and how to self-serve with BI.

Lessons

 • Introduction to business intelligence
 • Introduction to data analysis
 • Introduction to data visualization
 • Overview of self-service BI
 • Considerations for self-service BI
 • Microsoft tools for self-service BI

Lab: Exploring an Enterprise BI solution

 • Viewing reports
 • Creating a Power BI report
 • Creating a Power BI dashboard

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the trends in BI
 • Describe the process of data analysis in Power BI.
 • Use the key visualizations in Power BI.
 • Describe the rationale for self-service BI.
 • Describe considerations for self-service BI.
 • Understand how you can use Microsoft products to implement a BI solution.

2.   Module 2: Introducing Power BI

This module introduces Power BI desktop, and explores the features that enable the rapid creation and publication of sophisticated data visualizations.

Lessons

 • Power BI
 • The Power BI service

Lab: Creating a Power BI dashboard

 • Connecting to Power BI data
 • Create a Power BI dashboard

After completing this module, students will be able to:

 • Develop reports using the Power BI Desktop app.
 • Use report items to create dashboards on the Power BI portal.
 • Understand the components of the Power BI service including licensing and tenant management.

3.   Module 3: Power BI

At the end of this module students will be able to explain the rationale and advantages of using Power BI.

Lessons

 • Using Excel as a data source for Power BI
 • The Power BI data model
 • Using databases as a data source for Power BI
 • The Power BI service

Lab: Importing data into Power BI

 • Importing Excel files into Power BI
 • Viewing reports from Excel files

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the data model and know how to optimize data within the model.
 • Connect to Excel files and import data
 • Use on-premises and cloud Microsoft SQL Server databases as a data source, along with the R script data connector
 • Take advantage of the features of the Power BI service by using Q&A to ask questions in natural query language, and create content packs and groups.

4.   Module 4: Shaping and Combining Data

With Power BI desktop you can shape and combine data with powerful, buil-in tools. This module introduces the tools that are available for preparing your data, and transforming it into a form ready for reporting.

Lessons

 • Power BI desktop queries
 • Shaping data
 • Combining data

Lab: Shaping and combining data

 • Shape power BI data
 • Combine Power BI data

After completing this module, students will be able to:

 • Perform a range of query editing skills in Power BI
 • Shape data, using formatting and transformations.
 • Combine data together from tables in your dataset.

5.   Module 5: Modeling data

This module describes how to shape and enhance data.

Lessons

 • Relationships
 • DAX queries
 • Calculations and measures

Lab: Modeling Data

 • Create relationships
 • Calculations

After completing this module, students will be able to:

 • Describe relationships between data tables.
 • Understand the DAX syntax, and use DAX functions to enhance your dataset.
 • Create calculated columns, calculated tables and measures. 

6.   Module 6: Interactive Data Visualizations

This module describes how to create and manage interactive data visualizations.

Lessons

 • Creating Power BI reports
 • Managing a Power BI solution

Lab: Creating a Power BI report

 • Connecting to Power BI data
 • Building Power BI reports
 • Creating a Power BI dashboard

After completing this module, students will be able to:

 • Use Power Bi desktop to create interactive data visualizations.
 • Manage a power BI solution.

7.   Module 7: Direct Connectivity

This module describes various connectivity options using Power BI.

Lessons

 • Cloud data
 • Connecting to analysis services

Lab: Direct Connectivity

 • Direct connectivity from Power BI desktop
 • Direct connectivity from the Power BI service

After completing this module, students will be able to:

 • Use Power BI direct connectivity to access data in Azure SQL data warehouse, in addition to big data sources such as Hadoop
 • Use Power BI with SQL Server Analysis Services data, including Analysis services modles running in multidimentional mode.

8.   Module 8: The Developer API

This module describes the developer API within Power BI.

Lessons

 • The developer API
 • Custom visuals

Lab: Using the developer API

 • Using custom visuals

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the developer API.
 • Use the developer API to create custom visuals.

9.   Module 9: Power BI mobile app

This module describes the Power BI mobile app.

Lessons

 • Power BI mobile apps
 • Using the Power BI mobile app
 • Power BI embedded

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the Power BI mobile app.
 • Download and use the Power BI mobile app.
 • Describe Power BI embedded and when you would want to use it.
 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 22-05-2021
 • Giờ học : 8h30-17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Liên hệ

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 22-05-2021
 • Giờ học : 8h30-17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Liên hệ

 • Học trực tuyến


Các khóa học khác