Data Structure & Algorithms

I.             Tổng quan

Data Structure & Algorithms là một môn khá quan trọng trong trong Khoa học dữ liệu, Học máy. Môn này sẽ giúp học viên nâng cao khả năng lập luận và suy nghĩ logic, trong các kỳ phỏng vấn tuyển dụng của các công ty vị trí liên quan đến khoa học dữ liệu, học máy đều có những bài kiểm tra liên quan đến môn này

II.         Thời lượng: 24h
III.      Mục tiêu:

Học viên có khả năng cài đặt và hiểu rõ cách hoạt động và vận dụng các cấu trúc dữ liệu thông dụng (mảng, ngăn xếp, hàng đợi, danh sách liên kết, cây, đồ thị) và các giải thuật cơ bản (sắp xếp, tìm kiếm, đệ quy, quy hoạch động, chia để trị...) để giải quyết các bài toán trong khoa học dữ liệu và học máy

IV.      Đối tượng tham gia:

-       Sinh viên từ các chuyên ngành khác nhau như công nghệ thông tin, toán tin, khoa học tự nhiên, kinh tế, tài chính, ngân hàng, ngoại thương v.v...

-       Người đi làm ở các ngành nghề khác nhau và có mong muốn chuyển sang ngành Khoa học dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Học máy.

-       Điều kiện phải biết lập trình cơ bản.

V.          Nội dung khóa học:

1.      Introduction

 • Data structures (lists, arrays, linked lists, queues, stack)
 • Recursion       

2.      Trees

 • Trees
 • Maps and Hashing

3.      Binary Search

 • Binary Search
 • Sorting Algorithms (Sorting introduction, Bubble sort, Selection sort, Insertion sort, Quicksort, Merge sort)

4.      Divide & Conquer Algorithms

 • Divide & Conquer Algorithms
 • Problems: Randomized Binary Search, K-smallest elements using Heaps, Build Red-Black Tree, bubble sort, merge sort, quick sort, sorting strings, Linear-time median finding

5.      Greedy, Graph  Algorithms

 • Greedy Algorithms
 • Graph Algorithms (Graph theory,
 • Graph Algorithms - Graph Traversal Algorithms, Graph Algorithms - Shortest Paths,Graph Algorithms - Spanning Trees)

6.      Dynamic, Linear  Programming

 • Initialize array
 • Dynamic Programming
 • Linear Programming  
 • Online

 • At Ho Chi Minh City

 • At Ha Noi


Other courses