Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x]

Tổng quan môn học:

Khóa học tập trung vào việc thực hành cài đặt, cấu hình và quản trị VMware vSphere® 7.x, bao gồm VMware ESXi™ 7.x và VMware vCenter Server™ 7.x. Khóa học giúp cung cấp kiến thức, kỹ năng cho học viên trong việc quản trị vận hành hạ tầng CNTT ảo hóa với VMware vSphere cho một tổ chức với bất kỳ quy mô nào, và tạo nền tảng cho các công nghệ VMware khác trong một Trung tâm dữ liệu được định nghĩa bởi phần mềm (Software-Defined Data Center)

Thời lượng khóa học:

05 ngày (40 giờ)

Hình thức đào tạo:

-       Đào tạo trực tiếp tại lớp học hoặc đào tạo tại văn phòng khách hàng theo yêu cầu.

Mục tiêu Khoá học

Kết thúc khóa học, học viên sẽ có thể:

-       Mô tả trung tâm dữ liệu được xác định bằng phần mềm

-       Giải thích các thành phần vSphere và chức năng của chúng trong cơ sở hạ tầng

-       Thêm máy chủ ESXi vào VMware vCenter Server

-       Quản lý máy chủ vCenter

-       Sử dụng thư viện nội dung cục bộ làm cửa hàng ISO và triển khai máy ảo

-       Mô tả kiến ​​trúc máy chủ vCenter

-       Sử dụng Máy chủ vCenter để quản lý máy chủ ESXi

-       Định cấu hình và quản lý cơ sở hạ tầng vSphere với VMware Host Client và VMware vSphere Client

-       Mô tả các mạng ảo với các bộ chuyển đổi tiêu chuẩn vSphere

-       Cấu hình chính sách chuyển đổi tiêu chuẩn

-       Sử dụng Máy chủ vCenter để quản lý các loại lưu trữ máy chủ khác nhau: VMware vSphere VMFS, NFS, iSCSI và RDM

-       Kiểm tra các tính năng và chức năng của FC và VMware vSAN

-       Quản lý máy ảo, mẫu, bản sao và ảnh chụp nhanh

-       Di chuyển các máy ảo bằng VMware vSphere vMotion

-       Di chuyển lưu trữ máy ảo với VMware vSphere Storage vMotion

-       Giám sát việc sử dụng tài nguyên và quản lý nhóm tài nguyên

-       Thảo luận về kiến ​​trúc cụm VMware vSphere High Av Available (vSphere HA)

-       Cấu hình vSphere HA

-       Quản lý dung sai lỗi vSphere HA và VMware vSphere

-       Sử dụng VMware vSphere Replication và VMware vSphere Data Protection để sao chép các máy ảo và thực hiện phục hồi dữ liệu

-       Sử dụng các cụm Trình lập lịch biểu tài nguyên phân tán VMware vSphere để cải thiện khả năng mở rộng máy chủ

-       Sử dụng VMware vSphere Update Manager để cập nhật các bản vá và thực hiện khắc phục sự cố cơ bản của máy chủ ESXi, máy ảo và hoạt động của Máy chủ vCenter

-       Xác định phương pháp khắc phục sự cố để chẩn đoán lỗi và cải thiện hiệu quả khắc phục sự cố

Đối tượng tham gia:

-       Các chuyên viên quản trị hệ thống / hạ tầng trong doanh nghiệp

-       Các kỹ sư hệ thống / hạ tầng

-       Các chuyên viên vận hành, quản trị ESXi và vCenter Server

Điều kiện tiên quyết:

-    Kiến thức, kỹ năng quản trị hệ thống / hạ tầng trên Microsoft Windows hoặc Linux/Unix.

Nội dung Khóa học:

1. Giới thiệu khóa học

 • Giới thiệu khóa học
 • Mục tiêu khóa học
 • Mô tả nội dung của khóa học
 • Có được một bức tranh hoàn chỉnh về hệ thống chứng nhận VMware
 • Tự làm quen với các lợi ích của VMware Education Learning Zone
 • Xác định các tài nguyên bổ sung

2. Giới thiệu về vSphere và Trung tâm dữ liệu được xác định bằng phần mềm

 • Mô tả cách vSphere phù hợp với trung tâm dữ liệu được xác định bằng phần mềm và cơ sở hạ tầng đám mây
 • Giải thích cách vSphere tương tác với CPU, bộ nhớ, mạng và lưu trữ
 • Sử dụng vSphere Client để truy cập và quản lý hệ thống Máy chủ vCenter và máy chủ ESXi của bạn
 • So sánh phiên bản phần cứng máy ảo 14 với các phiên bản khác
 • Xác định các bộ điều hợp mạng ảo và mô tả VMXNET3 nâng cao
 • So sánh các loại đĩa ảo
 • Cài đặt và định cấu hình cài đặt máy chủ ESXi
 • Xác định ưu điểm của ESXi Quick Boot

3. Tạo máy ảo

 • Tạo, cung cấp và xóa một máy ảo
 • Giải thích tầm quan trọng của VMware Tools ™
 • Mô tả cách nhập mẫu OVF của thiết bị ảo

4. Máy chủ vCenter

 • Mô tả kiến trúc vCenter
 • Thảo luận về cách máy chủ ESXi giao tiếp với vCenter Server
 • Truy cập và cấu hình máy chủ vCenter
 • Sử dụng vSphere Client để quản lý vCenter Server
 • Thêm trung tâm dữ liệu, đối tượng tổ chức và máy chủ lưu trữ vào máy chủ vCenter
 • Tạo thẻ kiểm kê tùy chỉnh
 • Mô tả các quy tắc để áp dụng quyền
 • Tạo một vai trò tùy chỉnh trong máy chủ vCenter
 • Tạo lịch sao lưu dự phòng máy chủ vCenter
 • Khôi phục thiết bị máy chủ vCenter từ bản sao lưu
 • Giám sát thiết bị máy chủ vCenter

5. Cấu hình và quản trị mạng ảo

 • Mô tả, tạo và quản lý các standard switches
 • Cấu hình chính sách bảo mật chuyển đổi ảo, định hình lưu lượng truy cập và cân bằng tải
 • So sánh các distributed switches vSphere và các standard switches
 • Mô tả các loại kết nối chuyển đổi ảo
 • Mô tả kiến ​​trúc ngăn xếp TCP / IP mới
 • Sử dụng Vlan với các standard switches

6. Cấu hình và quản trị Storage ảo

 • Xác định các giao thức lưu trữ và các loại thiết bị lưu trữ
 • Thảo luận về máy chủ ESXi sử dụng bộ lưu trữ iSCSI, NFS và Kênh sợi quangư
 • Tạo và quản lý kho dữ liệu VMware vSphere® VMFS và NFS
 • Giải thích cách đa luồng hoạt động với lưu trữ iSCSI, NFS và Kênh sợi quang
 • Xác định các ưu điểm của VMware vSAN

7. Quản trị máy ảo

 • Sử dụng các mẫu và nhân bản để triển khai các máy ảo mới
 • Sửa đổi và quản lý máy ảo
 • Tạo một bản sao tức thời của một máy ảo
 • Xác định các loại thư viện nội dung và cách triển khai và sử dụng chúng
 • Thêm một thiết bị cắm nóng
 • Tự động tăng kích thước của đĩa ảo
 • Sử dụng các tệp đặc tả tùy chỉnh để tùy chỉnh một máy ảo mới
 • Thực hiện di chuyển vSphere vMotion và vSphere Storage vMotion
 • Tạo và quản lý ảnh chụp nhanh máy ảo

8. Giám sát và quản lý tài nguyên

 • Thảo luận về các khái niệm CPU và bộ nhớ trong môi trường ảo hóa
 • Mô tả sự quá mức của một tài nguyên
 • Xác định các công nghệ bổ sung cải thiện việc sử dụng bộ nhớ
 • Cấu hình và quản lý nhóm tài nguyên
 • Mô tả các phương pháp để tối ưu hóa việc sử dụng CPU và bộ nhớ
 • Sử dụng các công cụ khác nhau để giám sát việc sử dụng tài nguyên
 • Tạo và sử dụng thông báo để báo cáo các điều kiện hoặc sự kiện nhất định

9. Giám sát và quản lý tài nguyên

 • Giải thích kiến ​​trúc vSphere HA
 • Định cấu hình và quản lý cụm vSphere HA
 • Sử dụng các tham số nâng cao vSphere HA
 • Thực thi các phụ thuộc cơ sở hạ tầng hoặc nội bộ ứng dụng trong quá trình chuyển đổi dự phòng
 • Mô tả mạng vSphere HA và kho dữ liệu
 • Kiểm tra các tính năng và chức năng của vSphere Fault Tolerance
 • Bật vSphere Fault Tolerance trên các máy ảo
 • Hỗ trợ khả năng tương tác dung sai vSphere Fault với vSAN
 • Kiểm tra sự hợp nhất nâng cao của các máy ảo vSphere Fault Tolerance
 • Kiểm tra các tính năng và chức năng của vSphere Replication

10. vSphere DRS

 • Mô tả các chức năng của cụm vSphere DRS
 • Tạo cụm vSphere DRS
 • Xem thông tin về cụm vSphere DRS
 • Định cấu hình mối quan hệ máy ảo, nhóm DRS và quy tắc mối quan hệ máy chủ VM
 • Xóa máy chủ khỏi cụm vSphere DRS

11. Trình quản lý cập nhật vSphere

 • Mô tả kiến ​​trúc, các thành phần và khả năng của vSphere Update Manager
 • Sử dụng vSphere Update Manager để quản lý việc vá ESXi, máy ảo và vApps
 • Kiểm tra các tính năng và chức năng tích hợp EAM vSphere Update Manager
 • Tích hợp vSphere Update Manager với vSphere DRS

12. Xử lý sự cố vSphere

 • Áp dụng phương pháp khắc phục sự cố để chẩn đoán lỗi và cải thiện hiệu quả khắc phục sự cố
 • Xem lại các công cụ xử lý sự cố
 • Tìm các tệp log quan trọng
 • Sử dụng Trình thu thập vSphere Syslog
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác