Fortinet NSE 4 (Network Security Expert 4)

I. Giới thiệu khóa học:

Khóa học Fortinet NSE 4 (Network Security Expert 4) bạn sẽ được cung cấp cách cấu hình các tính năng của FortiGate và cấu hình các tính năng bảo mật trên nền tảng FortiOS 6.0.

II. Thời lượng:

30 giờ

III. Hình thức đào tạo:

Đào tạo trực tiếp tại lớp học, đào tạo online tương tác với giảng viên, đào tạo kết hợp online và trực tiếp tại lớp học, đào tạo tại văn phòng khách hàng theo yêu cầu.

IV. Mục tiêu khóa học:

Hệ thống các bài Lab của khóa học Fortinet NSE 4 (Network Security Expert 4) được đội ngũ giảng viên thiết kế nhằm mục đích giúp cho học viên có thể hiểu và triển khai các chính sách tường lửa, xác thực người dùng, SSL VPN, IPSec VPN. Đồng thời bảo mật hệ thống mạng bằng cách cấu hình IPS, Antivirus, Web Filtering, Application control.

Khả năng đạt được sau khóa học:

 • Sau khi hoàn thành khóa học Fortinet NSE 4 (Network Security Expert 4) học viên sẽ nắm vững cấu trúc, nguyên lý hoạt động của Next Generation Firewall nói chung và Firewall Fortinet nói riêng.
 • Khả năng triển khai, vận hành, quản trị thiết bị Fortigate thông qua giao diện Web GUI và CLI.
 • Khóa học Fortinet NSE 4 (Network Security Expert 4) còn cung cấp đầy đủ kiến thức nền tảng để giúp cho học viên có thể hoàn thành kỳ thi NSE 4 của Fortinet.
V. Điều kiện tiên quyết:

Đã hoàn thành chương trình CCNA Routing & Switching hoặc tương đương.

VI. Nội dung khóa học:

1. INTRODUCTION

 • Fortinet Overview
 • Fortigate introduction

2. FIREWALL POLICY

 • Firewall Objects and Policies.
 • Authentication
 • Device Management
 • Hand-on Lab

3. NETWORKING FEATURES

 • Interfaces
 • DNS
 • NAT
 • DHCP
 • Hand-on Lab

4. ADVANCE ROUTING FEATURE

 • SD-WAN
 • Policy Base Route
 • Hand-on Lab

5. LOGGING AND MONITORING

 • Fortiview
 • Logging
 • Reporting
 • Hand-on Lab

6. WEB FILTERING & APPLICATION CONTROL

 • Web Filtering features
 • Application control features
 • Hand-on Lab

7. ANTIVIRUS & IPS

 • Antivirus features
 • IPS features
 • Hand-on Lab

8. VPN

 • SSL VPN
 • IPSec VPN
 • Hand-on Lab

9. DATA LEAK PREVENTION & ANTISPAM

 • Data Leak Prevention
 • Antispam features
 • Hand-on Lab

10. LAB SUMMARY & QUIZ

 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội